O nákupu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CERTAMET s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v obchodě www.certamet.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CERTAMET s. r. o., se sídlem Nebahovská 366, 383 01 Prachatice, IČ 281 57 109, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20841  (dále také „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., v účinném znění, pak dále i  „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím obchodu www.certamet.cz mezi prodávajícím a kupujícím – jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
 3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.certamet.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www.certamet.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností CERTAMET s. r. o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@certamet.cz.
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat, na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@certamet.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Dříve než kupující potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a případně upravit. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrdí souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a odešle objednávku ke zpracování. Toto odeslání, je závazné.
 2. Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky tak, že zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
 3. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, pořízení nestandardních velikostí, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v akceptaci objednávky prodávajícím rovněž upozorněn.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrny z těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty je prodávající oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobních údajů způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží se výslovně prodávajícímu tj. společnosti CERTAMET s. r. o. jakožto správci uděluje souhlas.

IV. Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.certamet.cz  jsou uváděny jako konečné, včetně DPH, a to až do doby jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 2. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
 3. Při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je kupujícímu vystavena zálohová faktura ve výši 50% z prodejní ceny zboží. O této skutečnosti bude kupující informován před akceptací objednávky. Při objednávce zboží s požadavkem kupujícího na následnou speciální úpravu prodávajícím, je vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží. Záloha na exkluzivní a speciální objednávku je v celé výši nevratná.
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 5. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 6. U kupujících, kteří jsou u prodávajícího registrováni jako podnikatelé a stálí obchodní partneři a kteří zboží nakupují v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,035 %z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet dodavatele.
 8. Bude-li kupující uvedený v odstavci 4 v prodlení se zaplacením byť jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:
  • požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohou) nebo v hotovosti při předání,
  • požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu,
  • zastavit veškeré další dodávky až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků,
  • odstoupit od smlouvy.

V. Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo zvolené zákazníkem v případě osobního odběru zboží. Dodání zboží probíhá v pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin nebo dle pravidel stanovenými přepravci zboží.
 3. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
  1. dobírkou (platba hotově řidiči dopravce při předání za zboží, včetně stanoveného poplatku za dobírku),
  2. převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře.
 4. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, aby se předešlo sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. V případě, že kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.
 5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá odběratel vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Záruka a servis

 1. Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách www.certamet.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek pro spotřebitele 24 měsíců a pro ostatní kupující pak v délce uvedené v katalogu, na webových stránkách www.certamet.cz či v přiloženém záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávajícího. Záruka se nevztahuje rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování.
 3. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. Reklamovaný výrobek musí být při reklamaci předán s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve konzultovat.
 5. Podmínky pro poskytnutí záruky a reklamace se dále řídí reklamačním řádem, v platném znění, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího www.certamet.cz

VII. Vrácení zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu inf@certamet.cz nebo na adresu: Certamet s.r.o., Nebahovská 366, 38301 Prachatice s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v kupní smlouvě. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním zpět na výdejní místo, kde bylo zboží předáno kupujícímu nebo odesláním na adresu Certamet s.r.o., Nebahovská 366, 38301 Prachatice (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, návodu, a podobně. Náklady na přepravu zboží prodávajícímu nese kupující. V zájmu zkvalitňování našich služeb si dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy již po odeslání zboží na adresu kupujícího, ale ještě před jejím převzetím (nepřevzetí zboží), má prodávající právo na náhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odesláním objednávky.
 3. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).
 4. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, od smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti CERTAMET s.r.o. nabývají účinnosti 1.10.2013 a jsou platné do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD – ZÁRUKY

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Prodávající je společnost CERTAMET s.r.o., se sídlem Nebahovská 366, 38301 Prachatice, IČO 281 57 109 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20841. Sídlo společnosti je zároveň adresou provozovny.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením nebo zanedbáním pokynů na ošetřování zboží stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo manipulací se zbožím.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je místo zakoupení zboží tj.provozovna prodávajícího. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky s odpovědnou osobou v provozovně. Za situace, kdy se kupující rozhodl o zaslání zboží do místa uplatnění reklamace, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Pracovníci naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz bod 3d), prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně opravy vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 8. 2013 a je platný do vydání nového reklamačního řádu. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.